Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Köy Üyeligi

Lehce

Köyümüzde kullanılan yöresel kelimelerin listesi aşağıya çıkarılmıştır.

ABU Abla
ACIZLANMAK Yakınmak, sızlanmak
ACUK Ekşi bir elma türü
AFUR Ahırda hayvanların saman, ot ve yem yediği bölme
AGA Abi
AĞIL Çit veya avloğudan yapılmış hayvan barınağı
AĞNANMAK Hayvanların yere yatarak yuvarlanması
AĞURT Yanak
AĞUZ Küçük & büyükbaş hayvanların doğumun dan sonraki ilk sütünden yapılan içecek.
AHLAT Bir çeşit küçük armut
AHRAZ Konuşma enğelli kimse
AKCA Beyaz
AKMANTAR Içi kırmızı, dışı beyaz olan bir mantar türü
ALAF Çok yanan ateş, yangın, alev
ALAŞ Iki yüzlü, laf getirip götüren
ALAAÇIK Güneşin açıp kapanması, yagmur yağması, tekrar güneşin açması
ALEN - BEYAN Açıkca görülen, ortada olan
ALLEĞEM Herhalde
ALUÇ Bir çeşit küçük sarı yabani meyve
ANA Anne
ANADUT Üç çubuk çatallı, uzunca saplı ekinleri arabaya atmaya, harman aktarmaya yarayayn bir tarım aleti
ANGIRDAMAK Manda, kömüş bağırması
ANNIÇATI Alın ortası
APIŞAK Iki tarafına yaylanarak yürüyen yürüme özürlü
APLAK Geniş yayvan, yuvarkak dolgun yüzlü
ARG Su yolu
ARALIK Sofadan başlayıp iki oda arasından geçen abdestlik ve su oluğuna uzunan koridor
ARTMUG Artık
AVARA Avare, işsiz güçsüz
AVGUN Çamurdan yapılmış stü kapalı su yolu
AVKURU Tersi, yan, çapraz istikametinde
AVLOĞU Tarla ve bahçe etrafını ağaç dallarıyla örmek
AVU Zehir
AVURT Yanak
AVUZ Yeni doğum yapan hayvan sütünden yapılan yiyecek
AYAĞIN İz bırakmadan kaybolmak
AYANEY Hayret ünlemi (Hayret bildirir)
AYANİYA Hayret ünlemi (Hayret bildirir)
AYDAŞ Zayıf, cılız
AZULAT Azgın, çok azgın
BANAK Lokma
BANAKCI Sağdan soldan otlanan, haybeden geçinen
BASAK Merdiven
BASAMAK Merdiven
BAŞLU Tamamen. Yarım kalan, yarım bırakılan iş
BAYAĞI GÜN Hafta içi normal gün
BAYGUŞ GALASICA Beddua, Allah kahretsin, belanı versin
BEKİT (Bekitmek) Kapatmak
BENCİLEYİN Benim gibi
BIDIKIM Biraz
BIDIMIK Biraz
BILDIR Geçen sene
BILIK Şişman, dolgun etli, yağlı
BITIRAK Diken, yer dikeni
BİLİK: Fırında yapılmış küçük yuvarlak ekmek
BİLİMLÜ Çok bilmiş, kendini beğenmiş
BİYOL Bir defa, bir kez
BİŞEK Yayık yaymaya yarayan ucunda yuvarlak kalın topuzu olan uzun saplı alet
BİŞİ 4-5 adet araları yağlanarak üstüste konan küçük yufka ekmeği
BIZEHEM Az, azıcık, biraz
BOBA Baba
BOYUNDURUK Kanı arabasına koşulan hayvanın boynuna takılan eğik ağaç
BUĞUM Yeni süren çam filizi
BULGUR Dolu
BUZALAMAK Hayvanların yavrulaması
BÜK Kısa boylu bodur ağaç, fındık ağaçı, fındık dalı
BÜŞLEĞEÇ Saç üzeri yufka ekmegini çeyirmeye yarayan agaç
CALAY Konuşma ve duyma özürlü kişi
CANAVAR Domuz
CAZU Nazlı, naz eden
CELBAYIR Azgın, canavar hisli
CEMBER El dokuması kadın baş örtüsü
CEMEK Çapa yapma aleti
CENDERME Jandarma
CEREME Hatayı işlememiş olanın çekmek zorunda kaldığı zarar
CIĞARA Sigara
CIDAĞLU Yüzünde irinli hastalık olan kişi
CILDIR Ince, zayıf - sulu
CILK Cıvık, sulu
CIMBALANMAK Çalkalanmak
CİMBÜZÜK Çekilmeyecek derecede çok nazlı, aşırı hassas, alıngan
CIRIK Ince, zayıf, çelimsiz
CIRMUK Tırnakla yırtmak, tırmalamak
CIRTLAYUK Çam veya söğüt ağacından elde yapılan, içine su çekip geri fışkırtılan bir çocuk oyuncağı
CİCİK Göğüs, meme
CİLBİR Sulu yumurta yemeği
CIYNAK Hayvan ayak tırnağı
CİZLEME Sulu hamurun saç üzerine dökülmesi ile yapılan ekmek
COBALANMAK Ezilmek, yorulmak, yıpranmak
COĞAYDI Geveze, çok konuşan, boş konuşan
CORUK Zayıf, cılız
CÜBDÜRMEK Kesip koparma, kestirip atmak
ÇADIR Kefen
ÇAKILDAK Geveze, su değirmeninde bugdayın değirmen taşının altına dökülmesin sağlayan, taş üzerinde hareket eden tahta parçası
ÇAKIR Mavi gözlü
ÇALINMAK Örtünmek, başörtüsü takmak
ÇALU (Çalı) Küçük ağaç parçaları
ÇALGUÇ Domuzun ağız kısmındaki uzun kesgin dişleri
ÇAMDU Birbirine geçme tahtaların birleşim yeri
ÇAPUT Eskimiş bez parçası
ÇARŞAK Yürüme özürlü, yıkılarak yürüme
ÇAT Bel, kuyruk sokumu, kalça
ÇECİK Kazan, tava, helkekler vs.‘ de bulunan madeni kulp, halka veya askı deliği
ÇEÇ Harman sonrası ezilen ekinlerin yaba ile rüzgarda savrularak samandan ayrılan ve henüz tam temizlenmemiş buğday tanelerine denir.
ÇEKİŞMEK Kızmak, azarlamak
ÇENTİMEK Ağaç yontmak
ÇEPİŞ Bir yaşındakı keçi yavrusu
ÇEPİLDEYUK Geveze
ÇERÇİCİ Seyyar satıcı
ÇERİK Dört ölçek hacminde bir tahıl ölçü birimi
ÇIĞIRMAK Çağırmak, seslenmek, türkü söylemek
ÇIKI Içine birşeyler konup bağlanan küçük bez parçası
ÇIMKI Küçük ince sopa, deynek
ÇINGIRŞAK Yere çakılan kalınca bir odun üzerinde dönülerek oyanan bir oyun. - Çitten yapılmış küçük bahçe kapısı
ÇIRPIŞTIRMAK Hafifce döğmek, hafifce vurmak, azarlamak
ÇİĞİT Kabak çekirdeği, meyve çekirdeği
ÇİMMEK Yıkanmak, banyo etmek
ÇİLTE Hayvanların semerine odun veya çuval yüklemek için kullanılan 1,5, iki metre yüksekliğinde, üst kısmında çatalı olan ve oraya urgan takılan sırık.
ÇİLTELÜ Belalı, öfteki
ÇİT Meşe ve fındık ağacından yapılanve kağnı arabalarına konulan, saman ve ot taşınan örgülü sepet
ÇİTEN Avloğu
ÇİTİMEK Kabuklu veya kozalı ürünlerin tanelerinden ayrılması
ÇİTİN Açılması zor düğüm, sımsıkı düğümlemek, sıkı bağlamak
ÇOKMAK Havlamak
ÇOLAK Ellerinden özürlü
ÇON Kalça
ÇOŞDAL Üstü başı dağınık, bakımsız kimse
ÇOTUK Kesilmiş kalın ağaç kökü
ÇÖĞE Çocukların yürümeye alıştırılması, ayakta durabilmesi
ÇÖKÜ Yaşlı kadınların giydikleri fes, başlık
ÇOĞRE Suyu devamlı akan çeşme
ÇÖRDÜK Bir çeşit Armut
ÇUL Koyun veya keçi kılından dokunmuş örtü
ÇÜKÜNDÜR Şeker Pancarı
ÇÜNGÜRŞEK Yıldırım, şimşek
DAĞNAMAK Ayıplamak
DAM Hayvan barınağı, ahır
DARABA Evlerin dış kısmına çakılan tahta
DEĞİRMİ Yuvarlak
DEKDURMAK Uslu durmak, sakin oturmak
DEPECÜK Tarlalara toplanan destelerden oluşan küçük buğday yığınları
DEPÜK Tekme
DERİ GÜNÜ Pazar günü
DESTE Olgunlaşıp biçilen başaklı buğday saplarının bir kucak dolusu miktarı
DIDIKLAMAK Birşeyi gereğinden çok incelemek
DIĞLANMAK Ekmeğin yüzünün hafifçe yanması, ekmeğin yanık yüzü
DIRGILLU Pütürlü
DİBEK Içinde buğday, mısır vs. dövülen içi oyuk büyükçe taş
DİBİLDEMEK Yerinde duramamak
DİLÇEK Peltek
DİLÇUK Dilde çıkan kabar
DİNAĞIZ Ağzına kadar dolu, aşırı dolu
DİREMEÇ Kağnı arabalarının önünü yukarıda tutmak için dayanak direği
DİRGEN Üç dallı saman, ot karıştırma aleti
DİZEME Ahşap evlerin dış cephesine çakılan uzun tahtaların dikine dizilmesi
DOLAK Ayak ile diz kapağı arasına dolanan, koyun yünü ipinden işlikte dokunan 20 cm eninde, 1 m uzunluğundaki kumaş, bez parçası
DOMBU Su kabı
DORUK Çam ağacı fidası
DUMAĞU Nezle, grip
DUNCUKMAK Sıkılmak, bunalmak. Utanmak. Tıkanmak, nefes alamamak. Ağlayacak gibi olmak
DUNMAK Süzülmek, sızmak, dibine inmek
DÖNGEL Muşmula
DURGUTMAK Durdurmak
DÜĞEN Altı çakmak taşı döşeli harman sürme aracı
DUTA Yere düşmeden dalında toplanan meyve
DÜRÜ Evlenenlerin hısım akrabaya verdigi bohça
DÜRÜTMEK Uzatmak, bir konuyu uzatmak
DÜZÜNMEK Giyinip kuşanarak hazırlanmak
EBE Babaanne, nine
EBİŞEK Kanlıca Mantarı
ECÜNNÜ Çirkin
EĞİRMEK Yünü bükerek ip haline getirmek
EĞRİCEK Ağaç sap
EĞŞİ Bazı meyveler kaynatılıp sıkılarak suyu süzülür. Şıra kaynatılarak elde edilen katı madde su ile sıvılaştırılarak içilir.
ELEKCİ Çok gezen, çingene, elek satan
ELEĞİMSAĞMA Gökkuşağı
EMME Ama, fakat, lakin
EMMİ Amca
EMŞELEMEK Özenmek, incelemek
ENEMEK Hayvanların kısırlaştırılması
ENUK Köpek yavrusu
ERGEĞE YATMAK Koyunların, öğlen sıcağından, güneşten korunmaları ve dinlenmeleri için gölgede bir müddet yatması
ERSÜN Tekne içindeki hamuru kazımak için kullanılan demirden alet
EŞELEK Sıkı sıkılıdıktan sonra ezilen hoşaf posaı
EŞKERE Açıktan, alenen
EVLEK Tarlayı düzenli tohumlayabilmek için belirli bölümlere ayrılması. Bir avuç tohumun serpildiği alan
EYİDAHASI Yeter artık
EYÖĞÜ Kaburga kemiği
FANİLE Kazak
FERFENE Ortaklaşa alınan hayvanın kesilip çevrilerek pişirilip eşit şekilde paylaştırılması
FERİK Dişi civciv yavrusu
FERK Tarlayı sürmek
FIŞGI Aksi, yaramaz, çöp
FIREDİRAF Her tarafı
FISTAN Kadın elbisesi, kadın entarisi
FORSLU Gösterişli, havalı
FURMAK Ocağa pişirmek için yemek koymak, vurmak
FURULMAK Aşık olmak
FURUNMAK Taç, çökü, gırep giymek
GABALAK Yemeğide yapılan büyük yapraklı bir ot
GABIYET Suç
GADİM Devamlı, daim
GAĞŞAMAK Yorulmak, aşırı yorğunluk. kırılıp dökülmek
GALAFAT Kağnı arabalarına deste taşımak için takılan çatal ve uzun sırık tahtası
GALAFATLANMAK Hafifçe doymak
GALİBE Galiba
GAP Tabak
GAPMAK Tırmalamak
GAPRAN Içini tuz, şeker, özellikle tereyağı konulan çam ağacından yapılmış yuvarlak kapaklı kap
GARAUÇ Kağnı arabalarının teker dingilinin döndüğü yuvada dingili tutan gürgen ağacından yapılmış iki adet tahta çubuk
GARIK Tarla veya bostanlarda tohum ekmek için açılan çok derin olmayan uzunca çukur
GARMAGATMA Herşeye karışan
GARSAMBALIK Curcuna, gürültü
GAŞ Küçük tepenin en üst uç noktası
GATAMUR Buğday unundan yapılrp pişirilen üzerine tereyağı dökülüp lokma halinde tekrar tereyağına bandırılarak yenen hamur
GATIK Süzme torba yoğurt
GAUT Armut ve ahlat dövülüp, değirmende öğütülerek elde edilen unununa su, pekmez veya şeker ilave edilerek yapılan tatlı
GAVİ Sağlam
GAVSA Moral
GAVUÇ Erkeklerin kasıklarında olan bir rahatsızlık
GAVURGA Kavrulmuş buğday tanelerinden yapılan yiyecek
GAYGANA Yağda pişirilmiş yumurta
GAYIRMAK Arka çıkmak
GAZEL Kurumuş ağaç yaprağı
GEBELEK Dışı beyazlayıp içlenmiş fasülyenin haşlanarak yapılan yemeği
GEÇE Mahalle, köyün bir bölümü
GEĞEL Yeşil cevizin kabuğunun soyulması
GIRBOĞU Kurbağa
GIRNAP Kendirden büyüklen sağlam ip, iplik, sicim
GIRÇILLU Karışık renkli domuz, işe yaramaz karışık insan
GIRIŞMA Kendini beğenme, süzülme
GICI Çam kozalağı
GIMÇI Kamçı, ince kamçı görevi gören çubuk
GIREMSİ Beşi bir yerde altın seti
GIREP Kadınların giydiği önü süslü fes
GIRIŞMAK Hayvanların kafa kafaya vuruşması, kavga etmesi
GIRITMAK Evlilikten sonra kız evine gidilip hediye alınca sofraya oturması
GITMÜRCÜ Cimri
GIVRAMAK Üşümek
GIVŞAYUK Ispanak türü yapraklı yenen bir bitki
GIYIMSUZ Merhametli
GIYMUK En küçük ağaç parçası
GIZINMAK Hayvanın yiyeceğini palmaşmamak için diğer hayvana kızması
GİDİŞMEK Kaşınmak
GOĞERMEK Yeşermek, çürük, küflü, güneş doğması, vücutta morarma
GOĞSAK Aralık, aralıklı, aralama
GOL Tuvalet, hela, yüznumara
GOLAN Semer ve eğeri hayvanalara bağlamak için kullanılan yünden dokunmuş uçları ince enli kemer
GOLBEZ Köpek yavrusu
GOTARMAK Abartmak
GOĞÜSLÜK Önlük
GOZER Tahıl ürünlerinin elendiği seyrek ve iri delikli elek
GOVLAMAK Şikayet etmek
GOYASANKİ Güya
GOYNÜ Olgun meyve
GÖN Deri

Lehce

GÖYNEK Atlet, iç çamaşırı
GÖYNÜMEK Olgunlaşmış, meyvelerin tamamen olgunlaşması
GUCÜLE Zorla
GUCENMEK Kırılmak, darılmak, alınmak
GUDEK Kısa
GUMARCUK Pınar ve su birikintilerindeki küçük su kurtcuğu
GULLEP Menteşe
GUN Güneş
GUPAY Bir çeşit av köpeği
GUMPİRİ Patates
GUŞLENMEK Duygusallaşmak
GUYULMAK Yabancılık çekmeden yaklaşmak
GUZ Güneş görmeyen cephe, kuytu sein, soguk yer
GUNÜCÜ Kıskanan, kıskanan kimse, kıskanan kişi
GUNÜLEMEK Kıskanmak
GURULUK Ekin, armut, hoşaf vs. serilen korkuluksuz büyükçe balkon
GUŞLENMEK Gönül koymak, üzülmek
GÜYÖĞÜ Damat
GÜZ GUYMAK Hasat bitimi
HALAYIK Hizmetkar - Köle
HAMAYLU Boyuna takılan muska
HANDAYSA Halbuki, oysaki
HAMBAR Ekin, un konulan bölme, ambar
HAPAZ Avuç içi, avuç dolusu, avuç
HARFİTMEK Çekinmek
HARPUŞLAMAK Avuçlamak
HAŞAL Asma yaprağı kurutulup kırılarak soğan bulgur ile yapılan ve yoğurtlanarak yenen bir yemek
HAYAA Değil mi?
HAYAT Küçükbaş hayvanların konulduğu yer
HAYLIMCA Kendini bir şey sanma
HELKEK Kova
HERKİL İçine un buğday vs. konulan tahtadan bölme ev içi kileriİ
HEYKİRMEK Korkmak, ürpermek
HIĞLU Daha mı iyi, daha mı üstün?
HIMBIL Ağır haraket eden, tembel
HIŞIM Allah'ın belası, hızlı, öfke, kızgınlık
HIZAR Tahta ve kereste biçmek
HOL Kümeste tavuğun altına yumurtlamasını özendirmek için konulan numune yumurta
HOLLUK Tavuğun yumurtladığı yer
HOLTANCI Seyyar satıcı, takas usulü satış yapan
HOPUR Kurumuş armut, elma hoşafı suda pişirilip süzgeçten ezerek geçirilmesi ile yapılan bir yiyecek.
HORTLU Öksüz, yetim
HOZMUR Suratsiz, gülmeyen
HÖBELEK Kuzugöbeği mantarı
HÖKÜŞEN Şişman kaba kadın
HÖPCÜ Söğüt ağacından yapılan düdük
HUYSUGMA Korkmak, tedirgin olma
IKIRCUK Kararsız olmak, iki düşünce arasında kalmak
IMIZGANMAK Az uyumak, kestirmek, şekerleme yapmak
INGILDAMAK Yerinden oynamak, hareket etmek
ISBATAN Yenen bir çeşit ot
IŞGILIK Islık
IŞGIN Ağaç kökü filizleri
İBİDÜNYA Tüm dünya
İÇİYAĞLI Gözleme ekmeği
İDARE Camdan, köşeli ve kulplu basit gazyağı lambası
İĞDİŞ Kısırlaştırılmış at
İKRAH Tiksinme, iğrenme - Nefret
İMİZ Yavaş hareket eden
İLANİYET Ebediyyen, sonsuz, sonsuza dek
İŞLİK Üstü desenli, işlemeli kadın giysisi - Iplik dokuma tezgahı
İZENGU Hayvan eğerlerinde ayak takılan demir halka
İZİNNEME Resmi nikah
KAK Dilim
KAKARMUT Bir çeşit armut
KANDİL Kalın, geniş kereste. Çatıda ana kirişe dikilen, merteğe bağlanan direkler
KEĞUK Ucu eğri sopa
KELOĞUZ(LEMEK) Yorgun, halsiz düşmek, yıpranmak
KELEM Lahana
KELEK Hayvanların boynuna takılan zil, çan
KELİK Bağ ve bahçelere yapılan basit ahşap yapı
KERME Büyük ve küçükbaş hayvan gübresi
KEŞİK Sıra, nöbet
KEVUK Ucu egri sopa
KLAUZLAMAK Bıçak ve baltayı keskin şekilde bilemek
KILLAMAK Tereyağının kıllardan temizlenmesi
KIRKLIK Koyun Keçi yünü kırkmaya yarayan makas
KİNAT Kemer tokası
KİNAYIN Kin, kin tutma, kini olan, kinci
KİREN Kızılcık meyvesi
KİRMAN Elde yün eğirmeye yarayan araç
KOME Birsürü
KOZEMEK Yamamak
KÖMÜŞ Manda, camiz
KORDUMAN Sis
KÖRSE Biley taşı
KORSELEMEK Kesici aletleri bilemek
KULTEMİ Topuyla
KUSGÜ Taş kaldırmakta kullanılan uzun demir çubuk ya da ağaç, kaldıraç
KÜTÜK Kalın ve kabaca kesilmiş ağaç gövdesi
KÜT Yürüyemeyen, yürüme özürlü
MADA İştah
MAHANA Bahane
MAMAŞ Şişmanca olan kadın
MALAK Manda yavrusu
MANCAR Meralarda olan ve yenen yeşil bir bitki
MARAZ Zayıf, cılız
MASIMAK Önem vermek, değer vermek
MASLAK Su yolları üzerine beton veya taştan yapılan küçük kontrol noktaları
MAVRU Cevizin dışındaki yeşil kabuk
MAYANŞA Tembel kadın
MECEL Güç, kuvvet, derman
MEĞERSEM Halbuki, oysakki
MERET Hayırsız, kötü, işe yaramaz, baş belası sıkıntı veren kimse
MIH Çivi
MIHDEPESİ Küçük başlı mantar türü
MIRANDAMAK Kedi miyavlaması
MIRIT Geveze, çok konuşan
MIRMIR Aşırı inceleyen, Ince düşünen
MISMIL Mundar olmayan, kesilmiş hayvan
MIZMIZ Ağır hareket eden
MİNTAN Gömlek
MUŞMA Yumruk
MUTU Candan seven, samimi, itaat eden
MUZU Düşman, arabozucu, baş belası, zarar veren, zarar yapan
MUGALLİT Komik, güldüren
NACAK Küçük balta
NANNU Ekinin tırpanla biçilerek dünzenli şekilde yana yatırılmış hali
NASİBET Konu, mevzu
NASİBETSÜZ Gereksiz, lüzumsuz konuşan kişi, münasebetsiz
NEBİYİN Bilemiyorum
NİZA Kavga, anlaşmazlık
NODUL Oğenderenin ucuna takılan ucu sivri çivi
NUZLA Diş eti, ağız damağı
NÜGÜ Ölçegin dörtte biri büyüklüğünde ağaçtan yapılmış ölçü kabı
OĞEN Evin önü
OĞENDERE Ucunda çivi bulunan uzunca sopa
OKLAĞAÇ Oklava
OYARMAK Uyandırmak
ÖLÇEK 8 kg ağırlığında ölçü birimi
ÖRTEYER Ocakbaşı, Şömüne'nin ön kısmı
ÖYÜLMEK Sürülmek, yıvaşmak
ÖZ Kabukları soyulunca geriye kalan ve kereste olarak kullanılan ağaç gövdesi
ÖZEMEK Katı bir şeyi ezerek sulandırmak
PAÇA Ayak uçları büzgülü, bol kadın giysisi
PAKLA Fasülye
PELÜT Meşe ağacında oluşan meyve
PELÜTCÜK Bir tür tatlı armut
PELÜZA Buğday nişastası ve şekerle yapılan bir tatlı çeşidi
PEŞDAMAL Banyo havlusu
PEŞLÜ Eğri, yan, eğri duran
PEZÜ Ekmek açmak için hazırlanmış küçük hamur parçaları
PİNEK Kümes
PİNEMEK Kümes hayvanlarının uyumak için bir dala veya sırığa konması
PİNEZ Kümes
PİNNİK Tavuk kümesi
PİTİŞUK Beraber, birbirne ekli, bitişik
POSGULAK İçi boş beyaz mantar
POSTU Deri
POTİN Ayakkabı
POYRA Çam ağacı ortası delinerek yapılan su borusu
POZAK Meşe ağacı
PÖÇÜKLÜ Bakımsız, saçı, başı dağınık
PUGUT Kavrulmuş buğday unu su karıştırılıp pişirilerek yapılan yiyecek
PÜR Çam ağaçlarının iğneli yaprağı
PÜSÜRÜKLÜ Karışık
SABAN Tarla sürmek için kullanılan alet
SACIYAK Ateş üstüne konan toprak veya metalden yapılmış üç ayaklı alet
SADIR Gübre yığılan yer, gübre biriktirilen
SAĞUK Issız, tenha
SAHAN Yemek tabağı
SAKAU Öksüren, öksürüklü hasta olan
SAMALLIK Saman konulan yer
SAMARUK Bozuk, çürük. Aptal, sersem, saf
SAMSAUG Issız, ıpıssız, sessiz
SASI Salak, aptal
SAYLAK Sade
SAYLAMAK Saygı göstermek, sözünü tutmak
SEBEPLENMEK Istifade etmek
SEĞİRTMEK Hızlı yürümek
SELAVATLAMAK Misafiri uğurlamak, yolcu etmek
SELEP Salep
SERİT Sırık Kebabından pişme aında akan tuzlu ve yaglı su
SEPGEN Dolu
SERGEN Raf
SIKI Çok
SIRACALU Çirkef, belalı
SIRIM Hayvan derisinden ince kesilerek yapılan uzunca ip
SİBEK Bebeklerinin beşikte içine bevlettikleri ağaç lazımlık.
SİVSİV Ağır haraket eden
SİYDİRMEK, SİYMEK Köpeklerin defi haceti
SOLUĞAN Nefes darlığı, astım hastası
SORUTMAK Surat asmak
SOYMUK Çamların kabuk altında Mayıs ve Haziran aylarında oluşan ve yenen sulu iç kısım
SÖĞMEK Küfür etmek
SÖME Kısa süre kendinden geçmek
SÖMEN Bir tutam yüne verilen isim
SÖYE Çit yapmakta kullanılan ucu sivri kazık sırıklar
SÖYEN Yere çakılan ucu sivri kalınca ağaç
SÜLEPE Üstü başı kirli, dağınık, pasaklı, sünepe
SÜNNÜ Kibirli, kendini beğenen, gururlu
SÜRÇE Sakar
SÜRGÜÇ Temizlik bezi
SÜRÜŞMEK Birisiyle idaalaşmak
SÜSMEK Hayvanların boynuz veya kafaları ile insanlara vurması
SÜYDÜRMEK Devam ettirmek, sürdürmek
SÜYMEK Uzamak
ŞAKLAMA Tokat
ŞALLAK Çıplak
ŞEHER Boyabat
ŞIRA Üzüm, pancar, elmanın sıkılarak pekmez veya ekşi yapmak için elde edilen suyu
ŞIRAPANA Pekmez ve ekşi yapılmında hoşafın sıkılması için kullanılan arkası geniş önü dar oluklu tahta.
ŞİLEPE Ele yapışan
ŞİYNİMEK Şımarmak
ŞORDA Orada
ŞÜHÜL Şüphe
TABAN Sürülmüş tarlayı düzlemek için kullanılan alet
TAHNE Seyrek, az, tenha
TAHTACI Karşı tarafın suçunu örtbas eden kişi
TAKAUT Emekli
TAVATUR Abartılı, Abartı, Abartmak
TEBELLEŞ OLMAK Sarkıntılık, sarkıntılık yapmak
TEFEÇENE Alt çenesi ileride olan
TEKNE Ağacın derin oyaulması ile yapılan hamur yoğurma kabı.
TELEK Kümes havan tüyü
TELTUK Sakar, sık sık küçük önemsiz kazalar yapan kimse
TEMEK Pencere
TEPITME Yufka ekmeğin kalıncası
TEPSERMEK Ekmeğin pişmeye yakın hali
TERECE Raf, dolap gözü
TEZVIR Laf getirip götüren
TERMAN Evlerin çatı yapımında kullanılan, dört çatı köşesinden çatı ortasına uzatılan 20x20 kalınlığında kalas.
TEVENK Kabak yaprağı
TİRENTEZ Düzenli, tertipli. Üstü başı bakımlı olan kimse
TOKUMAK Dövmek, dayak atmak, hırpalamak
TORİN Torun
TORMUK Dalı budanmış, kabuğu souylmuş kalınca ağaç
TORUŞ Hayvanların gücü yetmeyince koşulan 2. çift yedek hayvan
TOSBOĞU Kaplumbağa
TOT Sopalarla oynanan bir oyun, çam kozalağı
TÜĞÜN Düğüm, ilmik
TÜNEMEK Kümes hayvanlarının uyumak için bir dala veya sırığa konması
UĞRA Hamurun yapışmaması için kullanılan un
UKCUR Pantolon, paça veya donların beline kemer niyetine takılan bağ, uçkur
URBA Giysi
USDUN Samallık ve Ahırların çatı yapımında kullanılan uzunca ağaç
UZLUK Rasgele
ÜZÜLMEK Zayıflayarak, eskiyerek incelip kopmak veya yırtılmak
VALA Yünden dokunan kaba kumaş
VARIVİ Yürü, yürügit
VİRİY Hayret nidası, telaşa kapılmak
YABA Beş parmaklı sap karıştırma aleti
YABUÇ Ayakları dışa dönük insan, biçimsiz eğri büğrü
YAĞIR Sırt, iki kürek kemiği arası
YALAK Ağaç veya betondan yapılan hayvanların su içip yem yediği yer
YALINGAT Yünden dokunmuş tek katlı, dar ve uzunca örtü
YALU Domuzun veya atın boyun kılları
YAMA Yokuş
YAMÇİ Yağmurlu havalarda gelinin üzerine örtülen örtü
YANBEYİ Yan tarafı
YANŞAMAK Çok konuşmak
YAPOĞU Koyun
yünü
YAPUK Dolaşık
saç
YAR Uçurum

Lehce

YARIŞIVİ Koşmak
YARSIMAK Beğenmek, birini sevmek
YARSITMAK Gösteriş
YASLAĞAÇ Yekpare ağaçtan oyularak yapılan, üzerinde yemek yenip ekmek yapılan yuvarlak ve ayaklı tahta
YAŞMAK Kadınların yabancı erkek gördüğünde ağız ve burunlarını örtmesi
YEĞİN 1. çok iyi, çok güzel 2. hızlı
YERLİK Bebeklerin başiklerine konan, bebeklerin dışkılığının içine aktığı kap
YIĞIN Harman yerinde ekin saplarının üstüste toplanması
YIRÇARMAK Şımarmak
YİĞRENMEK Tiksinmek, midesi bulanmak
YİĞRİŞEK: Hafif
YOKA Bayağı ince, zayıf
YOL PARASI Başlık Parası
YOKLU Bulaşıklı
YONGA Kesilen, yontulan ya da rendelenen küçük ağaç parçaları
YUNMAK Yıkanmak, banyo etmek
YUNTU Bulaşığın pis suyu
YÜKLÜK Yatak ve Yorgan yığılan yer
YÜZÜNGUYU Yüzüstü
ZALULUK Çaresizlikten, mecburiyet
ZARİNCİMEK: Hüzünlenmek, üzülmek - Ekşiyen yemek
ZELLET Tat
ZELZELE Deprem
ZEVLE Hayvanların koşum anında boyunduruktan çıkmaması için, boyunduruğa geçirilmiş eğri değnek
ZILGIT Azarlma, çıkışma, gözdağı
ZIPITMAK Dövmek, dayak atmak
ZIPKA Paça kısmı dar üstü bolca erkek pantolonu
ZIVANA Çam ağacından yapılan poyra su borularının ek yerleri
ZIZU Ağrı, sızı
ZOBU Lafını sözünü bilmeyen kaba insan
ZÖKLENMEK Karşıdakinin söylediklerini tekrar etmek
ZUL Felç

Lehce