Home | Logo Tasarim | Siteyi degerlendir | Paylasim | Dagtabakli Köyü Üyeligi

Köyde Secimler

Muhtar ve Genel Seçimler

Seçim zamanında köy muhtarlığı için en fazla bir veya iki kişi adaylığını ilan eder. Adaylar arasında veya seçim zamanı muhtarlık için bazı dönemlerde çekişme ve niza yaşanmasına rağman çoğu zaman sakin geçmektedir. Adaylar köy içerisinde ev ev dolaşır propaganda yaparak oy toplamaya çalışır. Seçim sandıkları köy odasına kurulur, sandık görevlileri Boyabat'tan gelir. Saat 8:00 - 17:00 arası köylü oyunu kullanır ve bitiminde köylünün huzurunda kullanılan oylar sandık görevlilerince sayılarak tutanak tutulur. Seçilen muhtar tesbit edilerek Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilir. Bir muhtar bunun yanı sıra dört asil ve iki yedek aza seçilir. Bu kişilere ihtiyar heyeti de denir. Seçilen muhtar ve azalar Boyaybat'a gider kaymakamlıkta imza verirler, eski muhtardan köye ait olan evrakları, defter ve mühürleri devralırlar.

Genel seçimler köyümüzde pek canlı olmasa da bazı parti elemanları gelerek prati propagandası yaparlar. Günümüzde oy kullanma işlemi köy odası olmadığı için cami konağında yapılır.

Köylerin Kurulusu ve Tarihi Geçmisi

Kırsal bölgelerin önemli yerleşim yerlerinden birisi de köylerdir. Nüfusları şehir ve kasabalara göre az olan, yöre halkının geçiminin tarımsal üretime ve hayvancılığa dayalı olduğu, toplu veya dağınık coğrafi özelliğe sahip yerleşimler olarak tanımlanır.

Köylerin kuruluşu eski tarihlere dayanmaktadır. Türk tarihinde köyler, Anadolu’ya göçle birlikte Selçuklu ve Osmanlı ilk dönemlerinden itibaren günümüze kadar gelmiştir. Tanzimat dönemi sonrası yapılan yeni düzenlemelerle vilayetler; sancaklara, kazalara, nahiyelere ve köylere ayrılmak suretiyle yeni devlet idari yapılanmasına geçilmiştir.

Kamu yönetim sistemimizde köyler en küçük yerel yönetim birimi olarak kabul
edilir. Köylerin hukuki statüsü ve tanımı 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnamelerinde
yapılarak yetki ve görevleri anlatılmıştır. Cumhuriyet döneminde 1924 yılında yürürlüğe giren 442 sayılı Köy Kanunuyla köylerin temel düzenlemesi yapılmış, hukuki statüsü, yetki ve görevleri belirlenmiştir.

442 sayılı kanuna göre köy; nüfusu 2 binin altında olan, cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta mallara sahip olan, dağınık veya toplu halde evlerde insanların oturduğu tarla, bağ ve bahçeleri ile birlikte bulunan yerleşim yeri olarak tarif edilmiştir.

Anayasanın 127’nci maddesinde köy, bir mahalli idare birimi olarak tanımı yapılmış, köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan, karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşan kamu tüzel kişisi olarak ifade edilmiştir. Dağtabaklı‘da tam bu tanıma göre bir Anadolu Türk köyüdür.

Kendilerine ait bir bütçeleri ölmayan köyler sınırları içerisinde ihtiyaç duyulan çoğu hizmetler il özel idareleri, belediyeler ve köylere hizmet götürme birlikleri tarafından yapılmaktadır. Günümüzde köylerde tarım, hayvancılık ve orman dışında istihdam alanlarının olmayışı, köylerin geri kalmasına sebep olmuştur.

Köylerin Idari Yapisi

442 sayılı Kanuna göre köy idaresi; köy derneği, ihtiyar meclisi (ihtiyar heyeti) ve muhtar olmak üzere üç organdan oluşup görev ve yetkileri belirlenmiştir. Bunlardan muhtar yürütme organı, ihtiyar heyeti ve köy derneği danışma ve karar organlarıdır. Kanunun 20. maddesine göre, her köyde bir köy derneği, bir köy muhtarı, bir de ihtiyar heyeti bulunması zorunludur.

Köy Derneği: Köy muhtarını ve ihtiyar meclisi azalarını seçmeye hakkı olan, o köyde yaşayan seçmen niteliğine sahip bütün kadın ve erkeklerden oluşmaktadır. Köyün yönetim yapısını oluşturan muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerini seçer.

Köy İhtiyar Heyeti (İhtiyar Meclisi): Köyün yönetim ve karar organıdır. Üyeler, köy derneği tarafından beş yıl süreyle seçilir. Siyasi partiler ise aday gösteremezler.

Ihtiyar heyeti üyeleri muhtar gibi mahalli idareler seçimi ile işbaşına gelmektedir. İhtiyar heyetinin başkanı muhtardır. Heyet, köylerde yapılacak işleri sıraya koyarak planlar, daha önce kararı alınan zorunlu işler ile isteğe bağlı işlerin yürütülmesini sağlar. Köyde yapılacak harcamalar ile belirlenmiş alacakların takibini yapar. Köy öğretmenleri ve köy imamları ihtiyar heyetinin doğal üyeleridir. Heyetin seçimle göreve gelen üyelerinin sayısı köy nüfusuna göre belirlenir. Buna göre nüfusu bine kadar olan köylerde dört kişiden oluşur.

Köy Muhtarı: Köy idaresinin ve ihtiyar heyetinin başı ve temsilcisidir. Muhtarı ve heyetin seçimi 2972 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer mahalli idareler ile birlikte 5 yılda bir yapılmaktadır. 442 sayılı Köy Kanunu 35’inci maddesine göre muhtarın devlet işleri ve köy işleri olmak üzere iki görevi bulunmaktadır. Sonraki maddelerde belirtilen görevler; Hükümet tarafından bildirilen kanun, nizam, talimatları ilan etmek ve bu çerçevede verilen emirleri yerine getirmek, köylünün sağlığı, güvenliği, dirliği, düzenini sağlamak ve bunlar için gereken tedbirleri almaktır.

Köy işleri ile ilgili görevleri; İhtiyar heyeti ile beraber alınan kararları yaptırmak, köylüyü işe çağırmak, yapılacak harcamalar için para toplamak ve ilgili yerlere kullanmak, köyün bütçe ve hesap işlerini düzenlemektir.


Böylece muhtar; köylerde kamu hizmetlerini yerine getiren devletin bir memuru olarak köy idaresinin başıdır. Köyün orta malları devletin malı olduğundan bunun korunması, zarar verenlerin takibi muhtarların görevleri arasındadır. Köyde imece usulüyle müşterek yapılacak işler, köyün ihtiyaçlarının karşılanması için para toplamak üzere yapılacak salma ve köyün müşterek işlerini gördürmek üzere adam çalıştırmakta yine muhtarın görev alanına girer.

Köy muhtarı ve ihtiyar heyeti üyelerinden oluşan yönetim ve karar organları politik bir yapıya sahip değildir. Siyasi partilerin köy muhtarı ve azalarının seçimi için kanunen aday gösteremezler.

Köylerin Genel Yapisi

Boyabat ilçe sınırları içinde yer alan köylerdeki ortalama hane sayısı 20-60 arasın-da değişmektedir. Tarım, hayvancılık ve ormancılıkla geçinen köylerde, evlerin altında büyükbaş hayvan damı, odunluk ve kümes, yanında koyun ve keçiler için ahır, ürünü depolamak için ambarlar ve herkiller mevcuttur. Köylerin merkezinde bir cami yer almakla birlikte, hane sayısı az olan köylerde cami bulunmamaktadır.

Köylülerin cami dışında ortak kullandıkları diğer yapılar, köy çeşmesi ve kuyuları, köye gelen kişilerin konaklaması ve köylünün buluşup konuştuğu köy odası mevcuttur. Köy odası ahşap yığma camilerin yan kısımlarında yer alırken, bazen de bağımsız yapılar. Evler de yine iki katlı olarak tamamen ahşap yığma olarak inşa edilmiştir. Eğitim yapısı olarak geçmişte, sadece bir köyde mektep olur, bu nedenle eğitim ca-milerde Kur’an okutma şeklinde verilmiştir. Evlerin bahçeleri bazen taş duvarlar veya çitler ile sınırlanmış, bahçe ve bostanların etrafı ise ağloğu ile örülmüştür. Harmanların sürülmesi için düz bir alan ve hemen yanıba- şında saman ve otlarin istif edileceği tamamen ahşaptan yığma samanıklar bulunmaktadır.

Kaplamasız, toprak sokaklar kıvrımlı olarak oluşmuştur. Günümüzde köylerin nüfusları Boyabat merkeze yada diğer büyük şehirlere göç olduğu için azalmıştır. Köylerin nüfusu yaz ve kış aylarında değişmekte, bazı köylerin kış aylarında tamamen boş kaldığı, yaz aylarında ise köylerine "tatil” için geri dönenler nüfusu arttırmaktadır.

Boyabat'ın Bağlı Olduğu Eyalet ve Vilayetler:

Nahiye (1486) Kastamonu → Anadolu Eyaleti
Kazâ (1530 - 1582) Kastamonu → Anadolu Eyaleti
Kazâ (1855 - 1867) Sinop → Kastamonu Eyaleti
Kazâ (1868 - 1923) Sinop → Kastamonu Vilayeti
Kazâ (1924) Sinop

2014 Yili Cumhurbaskanlgi Seçimi

Seçim Tutanaklari

2015 Yili Genel Seçimleri
07 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimlerde köyümüzde hangi partinin ne kadar oy aldığını pdf formatında görebilirsiniz.
Lütfen buraya tıkılayınız.........2015 yili genel seçim sonuçlari [65 KB]

Cumhurbaskanligi Seçimleri 2018

2018 Yili Seçim Sonuçlari

Cumhurbaskani seçimi sandik sonuç tutanagi 2023

Cumhurbaskani seçimi sandik sonuç tutanagi 2023

Milletvekili genel seçimi sandik sonuç tutanagi 23

Seçim propoganda flamalari 2023